MPS-Yhtiöt sihtotsingu andmebaas

Isikuandmete (523/1999) 10 § ja 24 § andmekaitse aruanne.

1. Registripidaja

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

2. Registriaines

MPS klienditeenindus vastab registrit puudutavatele küsimustele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul aadressil privacy@mps.fi.

3. Registri nimetus

MPS sihtotsingu andmebaas.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmebaasi isikuandmeid kasutatakse üksnes MPS-Yhtiöt personaliotsingutes.

Isikuandmeid töödeldakse vaid personaliotsingute teostamiseks klientide (alltöövõtjate) ja MPSi vahel sõlmitud lepingutingimuste täitmiseks. Lisaks on töötlemise eesmärgiks vajalike kandidaatide isikuandmete säilitamine tulevaste kandideerimiste jaoks üksnes kandidaadi omal nõusolekul.

Isikuandmete kogumise aluseks on isiku (avatud või konkreetsete ametikohtadele kandideerinud) nõusolek . Sihtotsingut kasutavale firmale äritegevus põhineb sobivate kandidaatide otsimisele turgudelt ning nende esitlemine klientideks olevatele ettevõtetele, kus on vakantne töökoht, mille kriteeriumitele antud kandidaat võiks sobida. Sihtotsingut kasutavad ettevõtted võivad oma ärimudeli kohaselt kasutada õigust kandidaatide isikuandmeid töödelda kliendikohase kasutusvajaduse põhiselt.

5. Registris sisalduv info

Register sisaldab nii isikute omal nõusolekul loovutatud andmeid kui ka avalikult saadaolevaid isikuandmeid, mida vajatakse sihtotsingu teostamiseks (õigustatud huvi/eelis)

Register võib sisaldada järgnevaid isikuandmeid:

• nimi, sünniaeg, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress.
• töökogemust ja haridust puudutavat infot
• ametialaseid huve ja - valdkondi puudutavat infot
• isiku cv-d, kaas- või motivatsioonikirja
• muud registri haldamise jaoks vajalikku infot
• tellimuse edenemiseks vajalikku logiinfot kommunikatsiooni osas
Isiku andmeid säilitatakse kaks aastat peale andmete loovutamist või nende säilitamiseks antud loa saamisest.

6. Registri korralised infoallikad

• Isiku omal vabal tahtel loovutatud (telefoni, kohtumise või interneti teel) andmed nagu näiteks cv ja avatud kandideerimine ning suuliselt antud info ametialaste kogemuste, tausta ja ametipositsiooni kohta.

• Õigustatud huvi kohaselt avalikest allikatest saadud info kasutamine sihtotsingute teostamiseks. Avalikeks allikateks peetakse internetist avalikult kättesaadavat infot, kasutajaõigusi kaitsvaid kandidaadi, firma- või tegevusala sisaldavad andmekanalid ja teenused.

7. Korraline info edastamine

Isiku enda vabatahtlikult sihtotsingu jaoks loovutatud isikuandmed edastatakse ka tellijale (tööandjale). Infot edastades saab ka tellijast (tööandjast) antud andmete osas registripidaja.

Registripidaja edastab infot alltöövõtjale või nendega seotud kolmandatele osapooltele. Vastutav töötleja nõustub sellega infot edastades. Infot ei edastata Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Infot ei edastata kõrvalistele isikutele ega kasutata muuks otstarbeks ilma isikuandmete esitaja nõusolekuta, väljaarvatud juhul, kui andmete edastamise aluseks on seadusest tulenev nõue.

8. Registri kaitsmise põhimõtted

Volitatud töötleja hoiab kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsena. Isikuandmeid sisaldavaid süsteeme võivad kasutada vaid need töötajad, kellel on ametikohustuste tõttu õigus töödelda isikuandmeid. Igal kasutajal on süsteemi kasutamiseks isiklik kasutajatunnus ja salasõna.

Isikuandmed kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud kas tulemüüri, salasõnaga või muul tehnilisel viisil. Andmebaasid ja nende varukoopiad paiknevad lukustatud tingimustes ja andmetele pääsevad ligi vaid selleks eelnevalt volitatud isikud. Isikuandmeid säilitatakse vastavalt seaduses sätestatule.

9. Isikuandmete ja teabe saamise -ja kustutamisõigus

Isikul on seaduse kohaselt õigus saada isikuandmete töötlejalt teavet ning isikut ennast puudutavaid isikuandmeid, mis on töötleja andmebaasidesse salvestatud. Teabepäring (kaasaarvatud kustutamispäring) peab olema kirjalik ning allkirjastatud ja saadetud registripidajale ülalmainitud aadressile. Isikule on aastas üks teabepäring tasuta.

10. Parandusõigus

Isikul on lisaks õigus nõuda registris oleva ebaõigete isikuandmete parandamist. Parandamispäringus on vaja täpselt määratleda parandatavad isikuandmed ning saata teavitus parandatud isikuandmete kohta. Kirjalik paranduspäring tuleb saata allkirjastatuna registripidajale ülalmainitud aardessile.

11. Muudatused isikuandmete kaitse regulatsioonis

Parandame ja arendame oma teenuseid ning veebikeskkonda jätkuvalt, mistõttu võib isikundmete registris esineda muudatusi. Uuendame infobaasi internetikeskkonnas ja märgime ära uuenduste kuupäevad. Loe aegajalt aruannet, et saaksid võimalikest muudatustest ajakohast infot.

Päivitetty 14.5.2018.