MPS-Yhtiöt isikuhindamise register

Isikuandmete (523/1999) 10 § ja 24 § põhine kaitse regulatsiooni aruanne.

1. Registripidaja

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

2. Registriaines

MPS klienditeenindus vastab registrit puudutavatele küsimustele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul aadressil privacy@mps.fi.

3. Registri nimetus

MPS-Yhtiöt ja tütarfirmade Isikuhindamise-register.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuhindamise registri infot kasutatakse MPS-Yhtiöt teostatavates isikuhindamistes. Kogutud info eesmärk on toetada ametikohale vajaminevate eelduste ja ametialaste arengute hindamist. MPS teostab järelvalvet hindamismeetodite- ja hindajate tõhususe üle. Seire- ja uurimistöö eesmärgil info kasutamine toimub anonüümsena ning esitatakse krüpteeritult.

5. Registris sisalduv info

Register võib sisaldada järgmisi isikuandmeid:

• Nimi
• Sünniaeg
• Sugu
• Kodune aadress
• Telefoninumber
• E-posti aadress
• Ametinimetus
• Palgasoov
• Eeldatavad tööandja soodustused
• Isiku palkamiseks vajalikud andmed:
o Varasem töökogemus
o Haridus
o Värbamist ja töösuhte lõppemist puudutav informatsioon
o Töötaja hindamise, koolituse ja turvalisusinfo
o Info puhkuste ja töölt eemalviibimiste kohta
• Muu registri haldamiseks vajalik informatsioon.

6. Registri korralised infoallikad

Registrisse salvestatakse isiku hindamise käigus küsimustikes antud vastused ja küsimuste vastuste koondraportid. Küsimustikele vastamine on vabatahtlik. Säilitame andmeid kaks aastat alates hindamise toimumisest. Peale seda muud isikuandmed kustutatakse.

7. Korraline info edastamine

MPS isikuhindamise registri süsteem on internetipõhine. Erinevate ametikohtade jaoks täidetud taotlusi, küsimustike vastuseid ning vastuste koondraporteid võidakse edastada nii isiku hindamise tellinud klientidele seoses ametikoha täitmisega kui ka hinnatavale isikule endale. Osaledes isikuhindmistes, on isikul õigus saada tagasisidet. Isik võib leppida tagasiside saamise osas kokku juba intervjuu käigus.

Registripidaja edastab infot alltöövõtjale või nendega seotud kolmandatele osapooltele. Vastuvõtja nõustub sellega infot saades. Infot ei edastata Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Infot ei edastata kõrvalistele isikutele ega kasutata muuks otstarbeks ilma isikuandmete esitaja nõusolekuta, väljaarvatud juhul, kui andmete edastamise aluseks on seadusest tulenev nõue.

8. Registri kaitsmise põhimõtted

Volitatud töötleja hoiab kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsena. Isikuandmeid sisaldavaid süsteeme võivad kasutada vaid need töötajad, kellel on ametikohustuste tõttu õigus töödelda isikuandmeid. Igal kasutajal on süsteemi kasutamiseks isiklik kasutajatunnus ja salasõna.

Nii registrisse salvestatavate programmide tehnilise kaitse kui ka turvalisuse osas vastab küsimustele teenuse pakkuja (Feedback Dialog Oy).

9. Isikuandmete ja teabe saamise -ja kustutamisõigus

Isikul on seaduse kohaselt õigus saada isikuandmete töötlejalt teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid, mis on töötleja andmebaasidesse salvestatud. Teabepäring (kaasaarvatud kustutamispäring) peab olema kirjalik ning allkirjastatud ja saadetud registripidajale ülalmainitud aadressile. Isikule on aastas üks teabepäring tasuta.

10. Parandusõigus

Isikul on lisaks õigus nõuda registris oleva ebaõigete isikuandmete parandamist. Parandamispäringus on vaja täpselt määratleda parandatavad isikuandmed ning saata teavitus parandatud isikuandmete kohta. Kirjalik paranduspäring tuleb saata allkirjastatuna registripidajale ülalmainitud aardessile.

11. Muudatused isikuandmete kaitse regulatsioonis

Parandame ja arendame oma teenuseid ning veebikeskkonda jätkuvalt, mistõttu võib isikundmete registris esineda muudatusi. Uuendame infobaasi internetikeskkonnas ja märgime ära uuenduste kuupäevad. Loe aegajalt aruannet, et saaksid võimalikest muudatustest ajakohast infot.

Päivitetty 10.5.2018.