MPS-Yhtiöt värbamise- ja isikuhindamise andmebaas

Andmekaitseseaduse (523/1999) 10 § ja 24 § kohane isikukaitsearuanne.

 

1. Registripidaja

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

2. Registriaines

MPS klienditeenindus vastab registrit puudutavatele küsimustele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul aadressil privacy@mps.fi.

3. Registri nimetus

MPS värbamise ja isikuhindamise andmebaas.

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmebaasi isikuandmeid kasutatakse MPS-Yhtiöt värbamise - ja isikuhindamise tellimuste täitmiseks. Isikuandmete kogumise aluseks on isiku nõusolek.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on värbamise- ja isikuhindamise kliendisuhte hoidmine, kliendi ja MPSi vahel sõlmitud lepingutingimuste täitmine, hoidmine, arendamine, analüüsimine ja statistika pidamine. Isikuandmeid töödeldakse ka MPS-Yhtiöt oma värbamistes eelpoolmainitud tingimustel.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on ka MPS-Yhtiöt kandidaadiga kommunikatsiooni pidamine, klienditagasiside küsitluste koostamine, arvamus-ja turu-uuringud ning MPS-Yhtiöt äritegevuse ja teenuste planeerimine ning arendamine.

5. Registris sisalduv info

Registris sisalduvad isikuandmed pärinevad avatud töökohtade kandideerimisavaldustest. Register sisaldab isikute omal nõusolekul loovutatud andmeid. Kandideerijal on õigus ise andmebaasis oma andmeid uuendada talle antud kasutajatunnuste alustel.

Register võib sisaldada järgnevaid isikuandmeid:

• Nimi
• Sünniaeg
• Sugu
• Kodune aadress
• Telefoninumber
• E-posti aadress
• Ametinimetus
• Palgasoov
• Eeldatavad tööandja soodustused
• Isiku palkamiseks vajalikud andmed:
o Varasem töökogemus
o Haridus
o Värbamist ja töösuhte lõppemist puudutav info
o Töötaja hindamist, koolitust ja turvalisust puudutav info
o Info puhkuste ja töölt eemalviibimiste kohta
• Isiku cv-d, kaas-või motivatsioonikirja
• Muud registri haldamise jaoks vajalikku infot

6. Registri korralised infoallikad

Isiku omal vabal tahtel loovutatud (telefoni, kohtumise või interneti teel) andmed nagu näiteks cv ja avatud kandideerimine ning suuliselt antud info ametialaste kogemuste, tausta ja ametipositsiooni kohta.

Infoallikateks on lisaks isikule endale ka tema poolt soovitajateks märgitud isikud ning MPS-Yhtiöt värbamisprotsessis osalevad isikud. Kandideerija kandideerimistaotlust säilitatakse kaks aastat alates taotluse saamisest või kandideerija poolt uuendatud andmete saamisest. Isikuandmete pikaajalisema säilitamise jaoks küsitakse isikult luba.

7. Korraline info edastamine

MPS-Yhtiöt värbamise - ja isikuhindamise andmebaas on internetipõhine. Erinevate ametikohtade jaoks täidetud taotlusi, küsimustike vastuseid ja vastuste koondraporteid võidakse edastada nii isiku hindamise kui ka värbamise tellijale (tööandjale) seoses ametikoha täitmisega kui ka andmete esitajale endale.

Registripidaja edastab infot alltöövõtjale või nendega seotud kolmandatele osapooltele. Vastuvõtja nõustub sellega infot saades. Infot ei edastata Euroopa Liidust või Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole.

Infot ei edastata kõrvalistele isikutele ega kasutata muuks otstarbeks ilma isikuandmete esitaja nõusolekuta, väljaarvatud juhu,l kui andmete edastamise aluseks on seadusest tulenev nõue.

8. Registri kaitsmise põhimõtted

Volitatud töötleja hoiab kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsena. Isikuandmeid sisaldavaid süsteeme võivad kasutada vaid need töötajad, kellel on ametikohustuste tõttu õigus töödelda isikuandmeid. Igal kasutajal on süsteemi kasutamiseks isiklik kasutajatunnus ja salasõna.

Isikuandmed kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud kas tulemüüri, salasõnaga või muul tehnilisel viisil. Andmebaasid ja nende varukoopiad paiknevad lukustatud tingimustes ja andmetele pääsevad ligi vaid selleks eelnevalt volitatud isikud. Isikuandmeid säilitatakse vastavalt seaduses sätestatule.

9. Isikuandmete ja teabe saamise- ja kustutamisõigus

Isikul on seaduse kohaselt õigus saada isikuandmete töötlejalt teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid, mis on töötleja andmebaasidesse salvestatud. Teabepäring (kaasaarvatud kustutamispäring) peab olema kirjalik ning allkirjastatud ja saadetud registripidajale ülalmainitud aadressile. Isikule on aastas üks teabepäring tasuta.

10. Parandusõigus

Isikul on lisaks õigus nõuda registris oleva ebaõigete isikuandmete parandamist. Parandamispäringus on vaja täpselt määratleda parandatavad isikuandmed ning saata teavitus parandatud isikuandmete kohta. Kirjalik paranduspäring tuleb saata allkirjastatuna registripidajale ülalmainitud aardessile.

11. Muud õigused

Isikul on õigus keelata kasutada ennast puudutavaid isikuandmeid otsepostitustes ja arvamusuuringutes. Sellise keelu võib isik edastada registripidajale mis tahes ajahetkel ülalmainitud aadressile või eemaldada ise oma isikuandmed otsepostitusnimekirjadest selleks ettenähtud viisil.

12. Profileerimisel ja otsustusprotsessides kasutatav automaatika

MPS ei kasuta profileermisel ega otsustusprotsessides automaatikat.

Protsessides kasutuses olevat analüütilist töövahendit (Facebook Pixel ja LinkedIn Insight Tag) kasutatakse näiteks teenuse kliendi internetikäitumise mõistmiseks, samuti reklaamisihtrühmade määramiseks ja reklaamide näitamiseks õigetele sihtgruppidele.

13. Muudatused isikuandmete kaitse regulatsioonis

Parandame ja arendame oma teenuseid ning veebikeskkonda jätkuvalt, mistõttu võib isikundmete registris esineda muudatusi. Uuendame infobaasi internetikeskkonnas ja märgime ära uuenduste kuupäevad. Loe aegajalt aruannet, et saaksid võimalikest muudatustest ajakohast infot.

Päivitetty 9.5.2018.