MPS-Yhtiöt kliendiregister

Andmekaitseseaduse (523/1999) 10 § ja 24 § kohane isikukaitsearuanne.

Registripidaja

MPS-Yhtiöt Oy
Y-tunnus: 0201148-3
Paciuksenkatu 27, 00270 Helsinki
+358 (0)20 7469 400
privacy@mps.fi

Registriaines

MPS klienditeenindus vastab registrit puudutavatele küsimustele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul aadressil privacy@mps.fi.

Registri nimetus

MPS-Yhtiöt ja tütarfirmade kliendiregister.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Andmebaasi isikuandmeid kasutatakse MPS-Yhtiöt värbamise - ja isikuhindamise tellimuste täitmiseks. Isikuandmete kogumise aluseks on isiku nõusolek.

Isikuandmete töötlemise lähtekohaks on meie õigustatud huvi, kliendi nõusolek ja lepingutingimuste täitmine ning seaduslik alus.

Äriklientide isikuandmete töötlemise eesmärk on kliendisuhte hoidmine, ärikliendi- ja MPSi vahel sõlmitud lepingutingimuste täitmine, hoidmine, arendamine, analüüsimine ja statistika pidamine.

Kliendi isikuandmete kasutusotstarbeks on MPS-Yhtiöt elektrooniline- ning otseturundus , reklaami kohaldamine sihtgruppidele, kommunikatsiooni pidamine, klienditagasiside küsitluste koostamine, arvamus-ja turu-uuringud ning MPS-Yhtiöt äritegevuse ja teenuste planeerimine ning arendamine.

Registris sisalduv info

Register võib sisaldada järgnevaid andmeid, mis on seotud ettevõtete, nende vastutavate isikute, teenuseprotsessis osalevate isikute ning teiste seotud osapooltega.

• Nimi, amet, firma, telefoninumber, meiliaadress, postiaadress
• Teatud huvi- ning profileerimisandmeid
• Klienditagasiside ning kontaktivõtud
• Isiku enda loovutatud info (näiteks isiku ametialased huvivaldkonnad)
•Informatsioon, mis puudutab isiku osalemist MPS’i teenuseprotsessides: mentorlusprogrammid, koolitused, organisatsiooni uuringud, outplacement programmid ja karjäärinõustamine, coaching, pereettevõtete nõustamine, arenguprogrammid ja veebipõhine koolitus.
• Kliendi teavitatud reklaamikeelud
• Muud registri kasutamise osas vajalikku informatsiooni.

Registri korralised infoallikad

Isikuandmete registrisse märgitakse andmeid, mis on loovutatud isiku omal vabal tahtel telefoni, kohtumiste ,interneti, kliendiürituste või muude allikate kaudu. Andmeid võidakse koguda ja säilitada ka avalikult saadavatel olevatest infoallikatest nagu firmade kodulehed,teenusepakkujad (Suomen Asiakastieto Oy), avalikud- ja eraregistrid.

Korraline info edastamine

Kontroller avalikustab andmed kolmandatest osapooltest alltöövõtjatele. Andmeid ei avalikustata väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

MPS ei avalikusta regulaarselt andmeid kolmandatele osapooltele, väljaarvatud juhtudel, kui seda nõuavad seadus või võimuorganid.

Registri kaitsmise põhimõtted

Isikuandmed kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud kas tulemüüri, salasõnaga või muul tehnilisel viisil. Andmebaasid ja nende varukoopiad paiknevad lukustatud tingimustes ja andmetele pääsevad ligi vaid selleks eelnevalt volitatud isikud. Isikuandmeid säilitatakse vastavalt seaduses sätestatule.

Kliendiregistris olevad isikuandmed eemaldatakse kui turundusmeetmetes kasutatud info on tunnistatud vananenuks või ebavajalikuks.

Isikuandmete ja teabe saamise -ja kustutamisõigus

Isikul on seaduse kohaselt õigus saada isikuandmete töötlejalt teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid, mis on töötleja andmebaasidesse salvestatud. Teabepäring (kaasaarvatud kustutamispäring) peab olema kirjalik ning allkirjastatud ja saadetud registripidajale ülalmainitud aadressile. Isikule on aastas üks teabepäring tasuta.

Parandusõigus

Isikul on lisaks õigus nõuda registris oleva ebaõigete isikuandmete parandamist. Parandamispäringus on vaja täpselt määratleda parandatavad isikuandmed ning saata teavitus parandatud isikuandmete kohta. Kirjalik paranduspäring tuleb saata allkirjastatuna registripidajale ülalmainitud aardessile.

Muud õigused

Isikul on õigus keelata kasutada ennast puudutavaid isikuandmeid otsepostitustes ja arvamusuuringutes. Selline keelu võib isik edastada registripidajale mis tahes ajahetkel ülalmainitud aadressile või eemaldada ise oma isikuandmed otsepostitusnimekirjadest selleks ettenähtud viisil.

Muudatused isikuandmete kaitse regulatsioonis

Parandame ja arendame oma teenuseid ning veebikeskkonda jätkuvalt, mistõttu võib isikuandmete registris esineda muudatusi. Uuendame infobaasi internetikeskkonnas ja märgime ära uuenduste kuupäevad. Loe aegajalt aruannet, et saaksid võimalikest muudatustest ajakohast infot.

Päivitetty 9.5.2018.